Cenaze Servisi

?irketimiz hakk?nda

„Hafemeister Bestattungen“ Spandau ilçesinde uzun y?llard?r hizmet veren, geleneksel bir cenaze servisi aile ?irketidir. Modern hizmet anlay???yla çal??an elemanlar?m?z cenazenin islami usullere uygun olarak defin edilmesini sa?larlar, örne?in islami ?artlarla y?kama ve cenaze namaz? vs. gibi.

Sizi uzmanca ve güvenilir bir ?ekilde bilgilendiriyoruz. Bunu gerekti?inde tecrübeli tercümanlar?m?z arac?l???yla yapmaktay?z.

Vefat durumunda bizim acil servisimize hergün telefonla 24 saat ula?abilirsiniz.

Vefat durumunda ilk yap?lacaklar

Vefat evde gerçekle?mi?se, hemen doktorunuzu ?haberdar ediniz.

Doktorunuzdan ölüm belgesi (Totenschein) al?n?z.

Bizim cenaze servisimize bilgi veriniz.

Bize her an ula?abilirsiniz, derhal yan?n?za geliriz ve size yard?mc? oluruz.Hizmetlerimiz

 • Defin i?leri / Mezarl?kta topra?a verilme

 • Almanya‘n?n her yerine ve yurtd???na cenaze nakli

 • Cenazenin islami usullere uygun bir ?ekilde y?kan?p kefenlenmesini ve cenaze namaz?n? k?ld?racak bir imam? organize ediyoru

 • Tüm resmi i?lemlerin halledilmesi, bu meyanda ölüm belgesinin (Totenschein) al?nmas?, vatanda? hizmetleri dairesinde (Bürgeramt) kay?t sildirilmesi, ölüm ilmuhaberlerinin (Sterbeurkunden) nüfus dairesinden al?nmas?

 • Merhumun e?i için 3 ayl?k kesintisiz dul emekli maa?? verilmesi için dilekçe verilmesi

 • Hastal?k sigortas?ndan ve emeklilik kurumundan kay?tlar?n sildirilmesi

 • Masraflar? sosyal daire (Sozialamt) kar??l?yorsa (Sozialbestattung) tüm hesapla?ma i?lerinin yap?lmas?

 • Ölüm ve hayat sigortalar? ile hesapla?ma i?lemlerinin yap?lmas?

 • Ölüm ilanlar?n?n ve matem duyurular?n?n haz?rlanmas?

 • ?slama uygun mezar ta?lar? temini

 • Defin i?leri güvencesi ile ilgili bilgilendirme (Bestattungsvorsorge)

 • ?lerideki definler için cenaze masraflar? sigortas? (Sterbegeldversicherung)

 

?unlar? unutmay?n?

 • Biz size bir çok hususta yard?mc? olmak istiyoruz ve üstünüzdeki bir çok yükü hafifletebiliriz.

 • Fakat bir çok evrak vefat edenin kendisinde bulunmaktad?r.

 • Bu tür evraklar?n as?llar?n? (mümkünse Almanca tercümesiyle birlikte) bize getiriniz.*

 • Vefat edenin kimlik kart? (Personalausweis) / pasaportu

 • Varsa vatanda?l??a al?nma belgesi (Einbürgerungsurkunde)

 • Bekarlarda: Do?um belgesi

 • Evli olanlarda: Evlenme ka??d? (Familienbuchauszug) veya evlenme belgesi/cüzdani (Heiratsurkunde) veya nüfus aile kütü?ü (Stammbuch)

 • Dul olanlarda: Evlenme belgesi/cüzdani, e?inin ölüm ilmuhaberi (Sterbeurkunde)

 • Bo?anm?? olanlarda: Evlenme belgesi/cüzdani, mahkemenin bo?anma karar?

 • Hastal?k sigortas? üyelik kart? (Versichertenkarte der Krankenkasse)

 • Cenaze masraflar? sigortas? (Sterbegeld-), kaza sigortas? (Unfall-), ve/veya hayat sigortas? (Lebensversicherung) poliçeleri

 • Emeklilik numaras? (Rentennummer)

 • Engelli kimli?i (Schwerbehindertenausweis) 

* ?ayet evraklar?n?zda eksiklik varsa, size memnuniyetle yard?mc? oluruzz

 

Flyer Pdf   downloadicon_klein.png  in Türkisch/ Deutsch bei Bedarf runterladen.